Login
Username
Password
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
           ตามที่มีประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เรื่อง สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)นั้น บัดนี้การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงาน ครั้งที่ 2านราชการ
           ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไปนั้น บัดนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
02 พฤศจิกายน 2560
          
-
          
-
    
-
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
           วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
18 ตุลาคม 2560

          
-

คณะผู้บริหารวิทยาลัย
นายชัยพร รัตนแสง
ผอ. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
Tel : 0000000000
 
นายสุรำภะ สุรำไพ
รอง ผอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
Tel : 0000000000
 
 
นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร
รอง ผอ. ฝ่ายแผนงานและความฯ
Tel : 0000000000
 
 
นายวัฒนา ศรีสุข
รอง ผอ. ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
Tel : 0000000000
 
 
นายโสภา คล่องดี
รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
Tel : 0000000000
 
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานบุคลากร
  งานการเงิน
  งานการบัญชี
  งานพัสดุุ
  งานอาคารสถานที่
  งานทะเบียน
  งานประชาสัมพันธ์
แผนงานและความร่วมมือ
  งานวางแผนและงบประมาณ
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานความร่วมมือ
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  งานครูที่ปรึกษา
  งานปกครอง
  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  งานวัดผลและประเมินผล
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
  งานอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี
  งานสื่อการเรียนการสอน