ID รูปถ่าย ชื่อ สกุล แผนก/ฝ่าย ตำแหน่ง
270725651 นางสาวสมถวิล แสนเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูชำนาญการ
270725652 นายสุภัตต์ วัตรสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พนักงานราชการ(ครู)
270725653 นางสาวกุลธิดา พิตะพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูพิเศษสอน
270725654 นายคำแสน คำผาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูพิเศษสอน
270725655 นายสุรเชษฐ ลือนาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูพิเศษสอน