ID รูปถ่าย ชื่อ สกุล แผนก/ฝ่าย ตำแหน่ง
108256571 นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูชำนาญการพิเศษ
108256572 นายศักนรินทร์ ผิวเหลือง สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูชำนาญการพิเศษ
108256573 นายเริงนิมิตร พุ่มแก้ว สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ(ครู)
108256574 นายชัชวาลย์ อานนท์ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน
108256575 นางสาวศิรประภา นะคะจัด สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน
108256576 นางสาวลีญา เสียงเพราะ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน
108256577 ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ปินะพัง สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน
108256578 นายนพรัตน์ เบ้าหล่อ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ครูพิเศษสอน