ID รูปถ่าย ชื่อ สกุล แผนก/ฝ่าย ตำแหน่ง
105256521 นายปราโมทย์ กัลยาพันธ์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูชำนาญการ
105256522 นายเรวัตร สำราญรื่น สาขาวิชาช่างกลโรงงาน พนักงานราชการ(ครู)
105256523 นายทีปกรณ์ ภักดีทา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน พนักงานราชการ(ครู)
105256524 นายศุภวัฒน์ นามลัง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน พนักงานราชการ(ครู)
105256525 นายกฤษณ์ กฤษณะกาฬ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูพิเศษสอน
105256526 นายมนตรี ป้องพันธ์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูพิเศษสอน
105256527 นายณัฐกิจ แพงโคตร สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูพิเศษสอน
105256528 นางสาวสุวพร บุดดาวงศ์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูพิเศษสอน
105256529 นายจักรกฤษณ์ ทองโพธิ์ศรี สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ครูพิเศษสอน