ID รูปถ่าย ชื่อ สกุล แผนก/ฝ่าย ตำแหน่ง
108256501 นางอรดี ภีระคำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
108256502 นางเทียมจันทร์ สว่างวัน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูชำนาญการ
108256503 นางเครือวัลย์ ศรีสุข สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูชำนาญการ
108256504 นางสุวนิตย์ ตาทอง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ข้าราชการครู
108256505 นางรพีพรรณ กาญจนสุนทร สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ข้าราชการครู
108256506 นางสกาวรัตน์ หมิ่งทอง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ข้าราชการครู
108256507 นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ข้าราชการครู
108256508 นายพิสิทธิ์ ไกรสงคราม สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูชำนาญการ
108256509 นายสรศักดิ์ บุญครอง สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ พนักงานราชการ(ครู)
108256510 นางสาวจิรดา ผาผล สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ พนักงานราชการ(ครู)
108256511 นางสาวกัลยา บุญธิมา สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ พนักงานราชการ(ครู)
108256512 นายเกรียงไกร ทองบุราณ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน
108256513 นายเขียว แผ่นคำ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน
108256514 นายเชษฐา พิตะพันธ์ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน
108256515 นางสาวฐิติรดา หวานใจ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน
108256516 นางเบญจมาศ ปะวิโน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน
108256517 นางสาววรัชญ์ชญา แท่นแก้ว สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน
108256518 นางสาวศุภานันท์ ปุญญา สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน
108256519 นางสาวทิพวรรณ อาจศรี สาขาวิชาภาษาไทย ข้าราชการครู คศ.1