ID รูปถ่าย ชื่อ สกุล แผนก/ฝ่าย ตำแหน่ง
427725651 นางเครือวัลย์ ศรีสุข การโรงแรม (รักษาการหัวหน้าแผนก) ครูชำนาญการ
427725652 นายสุทธิศักดิ์ สุวรรณผา การโรงแรม พนักงานราชการ(ครู)
427725653 นางสาวศิวพร ปานรักษา การโรงแรม ครูพิเศษสอน