วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
รายงานข้อมูลผู้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
จำนวนทั้งหมด ( 15 ) รายการ รายละเอียดดังนี้
ลำดับ
ชื่อ - สกุล รายละเอียด คำถวายพระพร แผนก/หน่วยงาน โพส
1
สุภัตต์ วัตรสาร ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0000-00-00
2
นายอมเรศร์ หวังดี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ช่างยนต์ 2022-04-21
3
นางเทียมจันทร์ สว่างวัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ สามัญสัมพันธ์ 2022-04-21
4
นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สามัญสัมพันธ์ 2022-04-20
5
นายเกียรติรัตน์ จินดามณี ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงนกทา 2022-04-20
6
นายเกียรติรัตน์ จินดามณี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงนกทา 0000-00-00
7
นางนงคราญ แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0000-00-00
8
สุภัตต์ วัตรสาร ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-04-20
9
นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ สามัญสัมพันธ์ 2022-04-21
10
นายเกียรติรัตน์ จินดามณี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงนกทา 2022-04-20
11
แซมมอล์ วสุพล เมเยอร์ ทรงพระเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ 2022-04-23
12
ฮันน่า ภคพร เมเยอร์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โรงเรียนอำนาจเจริญ 2022-04-23
13
นางอรดี ภีระคำ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-04-23
14
นางสาวทิพรัตน์ มารดายัง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-04-23
15
นายคมกริช โหมดม่วง ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-04-28