วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
รายงานข้อมูลผู้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
จำนวนทั้งหมด ( 62 ) รายการ รายละเอียดดังนี้
ลำดับ
ชื่อ - สกุล รายละเอียด คำถวายพระพร แผนก/หน่วยงาน โพส
1
สุภัตต์ วัตรสาร ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 0000-00-00
2
นายอมเรศร์ หวังดี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ช่างยนต์ 2022-04-21
3
นางเทียมจันทร์ สว่างวัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ สามัญสัมพันธ์ 2022-04-21
4
นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สามัญสัมพันธ์ 2022-04-20
5
นายเกียรติรัตน์ จินดามณี ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงนกทา 2022-04-20
6
นายเกียรติรัตน์ จินดามณี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงนกทา 0000-00-00
7
นางนงคราญ แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0000-00-00
8
สุภัตต์ วัตรสาร ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-04-20
9
นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ สามัญสัมพันธ์ 2022-04-21
10
นายเกียรติรัตน์ จินดามณี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงนกทา 2022-04-20
11
แซมมอล์ วสุพล เมเยอร์ ทรงพระเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ 2022-04-23
12
ฮันน่า ภคพร เมเยอร์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โรงเรียนอำนาจเจริญ 2022-04-23
13
นางอรดี ภีระคำ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-04-23
14
นางสาวทิพรัตน์ มารดายัง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-04-23
15
นายคมกริช โหมดม่วง ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-04-28
16
ศุภโชติ สนิท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ไฟฟ้ากำลัง 2022-05-30
17
ว่าที่ร้อยตรหญิง ชฎาภรณ์ มุทุกันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-05-30
18
พิจิตรา สิทธิลาภ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-05-30
19
นางสาวศิรินันท์ วงศ์กัลยา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-05-04
20
นางสาวจารุวรรณ์ ดานุวงษ์ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-05-30
21
ทิพรัตน์ มารดายัง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ การบัญชี 2022-05-30
22
กัญญณัช ปัญญาแก้ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-05-30
23
ศยาภัช ศรีอ่อน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ การจัดการโลจิสติกส์ 2022-05-30
24
ศิริวรรณ โมลี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-30
25
วัชราภรณ์ สมเมือง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-30
26
นางสาวสุวรรณา สุดใจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-05-30
27
อรทัย อุภัยศรี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-05-30
28
นางสาวรุ่งทิวา เบ้าเงิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-05-04
29
ธนัชชา เลียงโสม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-05-30
30
น.ส.ชนัญธิดา สิมุฒิ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-05-30
31
กัลยา บุญธิมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-05-30
32
นายสุรเชษฐ ลือนาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-05-30
33
นางสาวรุ่งธิวา อุณาภาค ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-05-30
34
นายชิตพล พองผลา ขอพระองค์ทรงพระจริญ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเริญ 2022-05-30
35
นาวเครือวัลย์ ศรีสุข ขอพระองค์ทรงเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-05-30
36
นายเรวัตร สำราญรื่น ทรงพระเจริญ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-05-30
37
นางสาวชินรัตน์ บุญเลิศ ขอพระองค์ทรงเจริญ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-30
38
นางสาวศิริพร สอาด ขอพระองค์ทรงพระเจริญ แผนกการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-05-31
39
นายทีปกรณ์ ภักดีทา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ช่างกลโรงงาน 2022-05-31
40
นายธีรพงษ์ ตาทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ อิเล็กทรอนิกส์ 2022-05-31
41
อัครพล โพธิ์งาม ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-31
42
ภูวดล ลาประดิษฐ์ ทรงพระเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-05-31
43
ศุภวัฒน์ นามลัง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-05-31
44
ต้นอ้อย เปรยรัตน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-05-31
45
ศิริลักษณ์ บุตรสาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-31
46
วรรนิศา อุ่นจิตร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ เทคโนโลยีดิจิทัล 2022-05-31
47
น.ส.ปิยะดา พลบำรุง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-31
48
นางสาวสุตาภิรมย์ ขันติกุล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-31
49
นางสาวณัฐวิภา จำปาสาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-31
50
น.ส ดาลิตา กินรีวงค์ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-31
51
ณัฐพร ระดาพงษ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ เทคโนโลยีดิจิทัล 2022-05-31
52
นางสาว สักขนินี นันทไชย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-31
53
นางสาวอนิศรา กะตะจิตร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-31
54
นางสาวชลิตา เรืองวงศ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-31
55
น.ส ชลลดา สำราญสุข ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-31
56
น.ส เทพศิรินร์ ไชยวงค์ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2022-05-31
57
นายคำแสน คำผาง ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2022-05-31
58
พงษ์นที พวงศรี ทรงพระเจริญ ไฟฟ้ากำลัง 2022-06-01
59
นางสุวนิตย์ ตาทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ สามัญสัมพันธ์ 2022-06-06
60
นางสาวศิรินันท์ วงศ์กัลยา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ การบัญชี 2022-07-27
61
นายอิสระวัฒน์ ห้องแซง Happy birth anniversary to my king. I wish you all the good things in life. May prosperity and joy be found in your land. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 2022-07-27
62
นายศุภวัฒน์ นามลัง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 2022-07-28