SAR | (Self-assessment Report)

รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพร

ชื่อ
ที่อยู่
คำถวายพระพร
นายสมชาย เรียนดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นาย เมธวิน สุดแสดง แผนกคอมพิวเตอร์ ทรงพระเจริญ
นาย ภูวดล ลาประดิษฐ์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาว รวิสรา ไชยเอก วิทลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
นางสาวสุปรียา อุตสาหะวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
น.ส.วรรณวิสา ท้าวเขตร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
น.ส พัชรธิดา สุดชาวงค์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
น.ส.มนพัทธ์ ทำนุ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
นาย ธิติพัทธ์ ทิวะพล แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาว วราภรณ์ โคตะมะ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาวพีรยา จันทา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวพนิดา แดงปะทิว วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวประภาวดี ทาทอง เเผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายเมธวิน สุดแสดง วิทลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาววรกาญจน์ หอมลำดวน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาว วรางคณา โสภิพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นาย พนัส มงคลชาติไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
กุลถภรณ์ อุดร วิทลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นาย ปิตุภูมิ ราชชมภู เเผนกคอมพิวเตอรร์ธุรกิจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวอัญนิษฐา มูลสาธูป วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายพงษ์พัฒน์ คันทับไทย วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวพัชราพร สุขจิตร แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาวบุญญิสา มูลเนียม วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายอลังการ บุตรโท แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ตราบนานเท่านาน
นางสาว อรทัย ปาตะศรี วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ?์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาว สุริษา หอมใจ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาว สุมิตรา สุภานิช วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาว​ วิภาลินี​ ภักดี แผนกคอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาว สุฑิตา ยิ่งยงสันต์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
น.ส สุภัสสร น้อยหอม วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาว ศกุณา ปาวะพรม วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวสุธิดา พลสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาวอารีรัตน์ งามสง่า จังหวัดอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
นายอำนาจ หมื่นยุทธ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
นางสาว เขมนิจ คำจันทร์ วิทยาลเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงมีพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชนชาวไทยสืบต่อไป
นางสาว อนินทิตา แสนเริง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาว ศุภกร แสนเริง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
นายสุธนันท์ บุตรวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาววริศรา ชินภา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
นายอโนทัย เติมกล้า วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
นาย กิติพล รุจิตร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
ศุภวิชญ์ นันทมาตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาว ศิรินัน บุพชาติ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
ชมพูนุทแสนรัมย์ วิทยาลเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงมีพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชนชาวไทยสืบต่อไป
นางสาวนัฐกาญจน์ คำสุข สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาวธนัชชา เลียงโสม วิทยาลัยเทคนิคอำนาจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาว ชนัญชิดา น้อยทะรงค์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
ทักษินา มาริบุตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวดาราวดี สำรวมจิตร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
นางสาวทิพปภา พุดช่อ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาว พิชญธิดา ปางชาติ วิทยาลัยเทคนิค อำนาจเจริญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ...
นางสาวนันท์นภัส สิงห์เทาส์ คอมพิวเตอร์ธุระกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาวกชกร เเก้วพิภพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาว ธิติญาพร ไยการ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ทรงพระเจริญ
ณัทธร ตาอง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาวจริญญา จัทะโมคา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวธันยพร สอดส่อง คอมพิวเตอร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สุนิษา นาำนธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
น ส อริสา ดวงแข สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นายชลากร เหมะธุลิน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/เเผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาวสุทธิดา เเซ่เเต้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
น.ส.อรัญญา ลาพาพันธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรงพระเจริญ
นางสาวสุกัญญา บุดดาวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอรุณศรี ภักดียุทธ ประชาชนทั่วไป ทรงมีพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชนชาวไทยสืบต่อไป
นายปุรเชษฐ์ บุดดาวงศ์ แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายสุภัตต์ วัตรสาร smiledjpath@gmail.com ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นายสุภัตต์ วัตรสาร smiledjpath@gmail.com ทรงพระเจริญ
พัฒนาโปรแกรมโดย :- นายสุภัตต์ วัตรสาร หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาสถานศึกษา