ระบบสารสนเทศบุคลากร
...

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services)


ข่าวสาร    ใครบ้าง ? ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA |    ข้อบังคับ PDPA |    ข้อมูลส่วนบุคคล ที่องค์กรควรรู้ ! |    หากไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง |    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะสามารถรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ก็ต่อเมื่อ? |

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 113 คน
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ทีมฝ่ายบริหาร

real_estate_agent สาขาวิชาการโรงแรม

ระบบสารสนเทศบุคลากร
หมายเลข IP ของคุณคือ :- 3.92.91.54
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services) Version 20.03.24

พัฒนาระบบโดย :- นายสุภัตต์ วัตรสาร หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา [ICT]

Copyright © V.20.03.24 - 2024
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล