งานบุคลากร – วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
CSS MenuMaker

งานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2) จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
3) จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4) ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
5) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
6) ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
7) การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
8) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
9) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10) จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาววรัชญ์ชญา แท่นแก้ว
นางสาวพิจิตรา สิทธิลาภ