งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ – วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
CSS MenuMaker

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   (1) ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล
จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจ ขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระ
เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
                   (2) วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับข่าวสารของสถานศึกษา การรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
                   (3) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
                   (4) กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
                   (5) รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ-รายจ่าย ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
                   (6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   (7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานก  ารปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   (8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   (9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย