งานอาคารสถานที่ – วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
CSS MenuMaker

งานอาคารสถานที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1) จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
2) รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา
3) ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ
4) เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5) รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย