งานความร่วมมือ – วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
CSS MenuMaker

งานความร่วมมือ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                    (๑) ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
                   (๒) ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุน
เพื่อการศึกษา
                   (๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   (๔) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   (๕) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                  (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย